سگ

سگ حیوان همراه دوست و کمک انسانها از روزهای نخست تاریخ تا به امروز